Міжнародна діяльність

Загальна інформація

webсторінка: http://idep.luguniv.edu.ua/.

Тел.: +38066-294-1570; +38099-373-1337.

E–mail: international.lnu@gmail.comltsnuinterdept@gmail.comirina.migovich@gmail.com.

Адреса: м. Полтава, вул. Коваля, 3.


Відділ міжнародних зв’язків є координуючим структурним підрозділом Державного закладу “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, діяльність якого спрямована на:

 • підтримку існуючих та впровадження нових форм співробітництва з міжнародними організаціями різних видів та форм власності; з закордонними закладами вищої освіти (державними та приватними); з закордонними науковими / культурними / спортивними установами відповідно до загально прийнятої концепції стратегічних партнерств;
 • організація роботи по формуванню та утриманню контингенту іноземних громадян – студентів Університету (підтримка зв’язків з випускниками Університету – громадянами іноземних держав; взаємодія з посольствами (консульствами) іноземних держав з питань перебування та навчання іноземних громадян);
 • розширення географії просування інституційного бренду Університету та закордонної промоції результатів діяльності закладу в освітній / науковій / культурній сферах;
 • сприяння усім структурним підрозділам Університету в налагодженні та розвитку міжнародного співробітництва, а також в їхній участі в міжнародних освітніх і дослідницьких програмах, програмах академічної мобільності, міжнародних рейтингах тощо;
 • посилення потенціалу  Університета на національному та інституційному рівнях завдяки розробці та впровадженню міжнародних освітніх і дослідницьких проєктів;
 • забезпечення можливості для студентів та науково-педагогічних співробітників Університету здійснювати освітню та наукову діяльність у інтернаціоналізованому інституційному середовищі завдяки впровадженню в освітній процес та наукову діяльність кращих закордонних практик, сприянню в реалізації міжнародних проєктів різних типів та напрямів, рекрутингу іноземних громадян, які прибувають до закладу з метою навчання, викладання або здійснення досліджень;
 • запровадження та розвиток інституційної культури відкритості та толерантності з метою залучення іноземних громадян та, відповідно, інтенсивного використання переваг інтернаціоналізованого міжкультурного середовища для власного інституційного розвитку;
 • популяризацію міжнародної та міжкультурної діяльності як всередині Університету, так і за межами установи;
 • сприяння формуванню в Університеті освітнього середовища для всіх без виключення студентів та співробітників, які володіють мовною, міжкультурною, підприємницькою тощо компетентностями, що забезпечують здатність реагувати на глобальні виклики XXI століття;
 • сприяння формуванню у випускників Університета умінь та навичок, що дозволять їм впевнено конкурувати на світовому / національному / регіональному ринку праці та ефективно здійснювати різни види діяльності в умовах світового співтовариства.

Нормативні документи відділу міжнародних зв’язків

Інформація про роботу відділу, буклет


Структура відділу міжнародних зв’язків

Начальник відділу міжнародних зв’язків
Ірина Вікторівна Мигович, доктор педагогічних наук, професор

Структурні підрозділи відділу міжнародних зв’язків:

 • сектор міжнародної освіти (підготовче відділення для іноземних громадян);
 • сектор міжнародного співробітництва;
 • інформаційно-культурний центр «Вікно в Америку» (Window on America);
 • ресурсний центр Програми розвитку ООН.

Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»:

 1. двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада 2019 року і 01 березня 2020 року відповідно), для навчання відповідно до освітнього ступеня бакалавра та магістра;

Уточнення: 2021-2022 навчальний рік: двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 15 грудня 2021 року і 15 березня 2022 року відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

 1. упродовж року для навчання відповідно до освітнього ступеня доктора філософії та в докторантурі.

Перелік документів для вступу до університету

 1. Закордонний паспорт – оригінал.
 2. Нотаріально завірений переклад закордонного паспорта українською мовою.
 3. Документ про попередню освіту (шкільний аттестат / диплом коледжу / диплом бакалавра) та його нотаріально завірений переклад українською мовою;
 4. Додаток до аттестату / диплому з оцінками та його нотаріально завірений переклад українською мовою;
 5. 5. Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибуває іноземець, і виданий не пізніше ніж за 2 місяць до в’їзду в Україну (нотаріально завірений переклад українською мовою).